1. مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به طور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح ( به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.
 2. مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای
 3. مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
 4. تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
 5. طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
 6. نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
 7. برنامه ریزی و کنترل پروژه
 8. خدمات مهندسی ارزش
 9. طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
 10. خدمات مدیریت و مدیریت طرح
 11. خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 12. پایش و ارزشیابی طرح ها
 13. خدمات مطالعات آماری