موضوع پیمان نام کارفرما
نظارت کارگاهی و عالیه بر راههای روستایی شهرستان های سیب سوران و زابلی اداره کل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان
نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی و نوسازی محور سبزوار – سلطان آباد اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم بلوار ۴۵ متری شهر یونسی شهرداری یونسی
نظارت بر عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور باغچه – تربت حیدریه اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی راههای روستایی شهرستانهای خواف و زاوه اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی قطعه ۴ محور بجنورد-سنخواست اداره کل راه و ترابری خ.شمالی
نظارت بر عملیات راهسازی قطعه ۱ محور بجنورد-سنخواست اداره کل راه و ترابری خ.شمالی
مطالعات امکان سنجی و مرحله اول محور جیرفت – سه راهی بم وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی و نوسازی راه نصرت آباد به شهداد اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان
مطالعات مرحله اول و دوم احداث محور بجنورد – سنخواست وزارت راه و ترابری کشور
مطالعات مرحله اول و دوم بسهازی محور نهبندان – زابل اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی محور باغچه – تربت حیدریه – سه راهی شادمهر اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم راههای روستایی شهرستان خواف ، مه ولات ، بردسکن و کاشمر اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی اقتصادی محور قوچان – درگز وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
مطالعات امکان سنجی و توجیه قنی اقتصادی محور زابل -سفیدآبه اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان
مطالعات امکان سنجی و توجیه قنی اقتصادی محور گلباف – شهداد اداره کل راه و ترابری کرمان
مطالعات امکان سنجی و مرحله اول باند دوم محور کردکوی – بندر ترکمن – گمیشان وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
مطالعات مقدماتی و مرحله اول و دوم بهسازی محور کلات – لائین اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
تکمیل مطالعات مرحله دوم و مطالعات مرحله اول و دوم پلهای بزرگ غیر تیپ محور بجنورد – سنخواست اداره کل راه و ترابری خ.شمالی
مطالعات رفع ۲۰ نقطه حادثه خیز محور مشهد – تربت حیدریه – سه راهی شادمهر اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم خیابان شهید مطهری مشهد شهرداری مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم کنار گذر نهبندان اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
مطالعات مقدماتی و مرحله اول کنارگذر – آشخانه وزارت راه و ترابری – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
طراحی پل های عابرپیاده تیپ ۴۵،۴۰،۳۵ متری در حوزه استحفاظی اداره اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی راه های روستایی خواف – بردسکن و فیض آباد اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی محور بردسکن – انابد – درونه اداره کل راه و ترابری خ.رضوی
نظارت بر عملیات راهسازی کنارگذر – نهبندان اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات راهسازی راه های روستایی شهرستان نهبندان اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
نظارت کارگاهی و عالیه محور حجت آباد- گزدز- شهرستان سربیشه اداره کل راه و ترابری خ.جنوبی
نظارت برعملیات راهسازی راههای روستایی سیب سوران و زابلی اداره کل راه و ترابری سیستان و بلوچستان