موضوع پیمان نام کارفرما
نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های خطوط انتقال، تغذیه ، شبکه و انشعابات گاز بوشهر  شرکت گاز استان بوشهر
نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های ساختمانی شرکت گاز بوشهر   شرکت گاز استان بوشهر
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان همدان  شرکت گاز استان همدان
نظارت بر عملیات گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان  شرکت گاز استان کردستان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان سمنان  شرکت گاز استان سمنان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان یزد – سال ۸۹  شرکت گاز استان یزد
نظارت بر اجرای پروژه های خطوط انتقال، تغذیه و انشعاب گاز در سطح استان بوشهر – سال۸۸   شرکت گاز استان بوشهر
نظارت کارگاهی گازرسانی روستاهای اسفراین  شرکت گاز استان خ.شمالی
نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در سطح استان یزد – سال۸۸  شرکت گاز استان یزد
خدمات نظارت کارگاهی خط انتقال گاز ۱۶ اینچ چخماق – باخرز – تایباد  شرکت گاز استان خ.رضوی
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان سمنان  شرکت گاز استان سمنان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی
مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی و خدمات فنی مربوط به روستاهای قوچان  شرکت گاز استان خ.رضوی
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان خراسان رضوی  شرکت گاز استان خ.رضوی
مطالعات مقاوم سازی خط لوله ۳۶ اینچ انتقال گاز مشهد – سرخس منطقه ۴ عملیات انتقال گاز
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان سمنان – سال۸۵  شرکت گاز استان سمنان
نظارت بر عملیات گازرسانی در سطح استان خراسان شمالی شرکت گاز استان خ.شمالی