موضوع پیمان نام کارفرما
قراردادهای آب و فاضلاب
نظارت مقیم و عالیه پروژه های آبرسانی در سطح استان خ.رضوی شرکت آب و فاضلاب استان خ.رضوی
نظارت بر عملیات آبرسانی مجتمع بزد تربت جام شرکت آب و فاضلاب استان خ.رضوی
مطالعات مقدماتی تآمین آب شهر تمدن ها سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان خ.رضوی
مخابرات
نظارت بر عملیات فیبر نوری و شبکه کابل مخابرات شرکت مخابرات استان خ.رضوی