موضوع پیمان نام کارفرما
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای ساختمانها و مراکز مربوط به شهرداری مشهد شهرداری مشهد
کنترل و نظارت بر ساخت و سازها وپیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نواحی ۱و۲ شهرداری منطقه ۶ مشهد شهرداری منطقه ۶مشهد
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه بانک سپه شعبه پارک ملت مشهد بانک سپه
طراحی ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه طرح ها در سطح استان کرمان شرکت گاز استان کرمان
طراحی و نظارت بر پروژه آماده سازی  و طرح توسعه محوطه و ساختمان های پایانه مرزی سرخس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
طراحی ۲۵۲ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱۲۷
طراحی ۲۴۴ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱۶
طراحی ۳۳۰ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۱۲۰
طراحی ۲۸۱ واحد مسکونی مهر در شهر گلبهار و مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی سایت و خیابان های مجموعه شرکت تعاونی مسکن مهر ۸۸
مطالعات مرحله اول و دوم آماده سازی محوطه گمرک باجگیران اداره کل گمرک استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۱۰ مدرسه در استان خراسان رضوی اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۲۰ مدرسه در استان خراسان رضوی اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۸ مدرسه در استان خراسان رضوی اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی تعداد ۵ مدرسه در استان خراسان رضوی  اداره کل نوسازی مدارس استان خ.رضوی
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی خوابگاه پردیس ۴ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی دانشگاه علوم ریاضی دانشگله فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم مقاوم سازی گنبد مسجد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد