مهندس عباس غیب دوست               سمت : مدیرعامل

مهندس بهزاد علی اکبریان               سمت : رئیس هیئت مدیره

مهندس حسین عباسی                   سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس علی نبی زاده اصل             سمت : عضو هیئت مدیره